Udp.write (arduino) and receiver processing

edited August 2017 in Arduino

Hello all, Can you help with project for my aquarium? I want to measure temperature in the two aquarium. But I not know recieve packet, partion and save to variable. I not know very good programing, because I need ony project for akvarium... Thank you All.. Processing: import hypermedia.net.*;

 UDP udp; // DEFINUJ UDP 

int yosa; // osa šipky
int posliY; // přijmute hodnoty teplomeru
int posliX; // přijmute hodnoty

void setup() {
 posliY = 80; //zakladni hodnota před přijmutim paketu
 posliX = 80; //zakladni hodnota před přijmutim paketu
 size(400,400);
 udp = new UDP( this, 6000 ); // VYTVOR KOMUNIKACI NA UDP PORT 6000
 udp.log( true );
 udp.listen( true );      // ČEKEJ NA ZPĚTNOU VAZBU
 String ip    = "192.168.1.177"; // VZDÁLENÁ IP ADRESA
 int port    = 8888;  // KOMUNIKAČÍ PORT
 udp.send("start", ip, port ); //pošli první paket
}
void receive( byte[] data ){ //přijmi pakety
// přijmi řetězec znaku
 String message = new String( data );
 String[] parts = split(message, "&");//pakety jsou rozděleny & 
 posliX = int(parts[0]);//paket
 posliY = int(parts[1]);//paket

 println( "přijmuto: x = \""+posliX+"\" přijmuto: x = \""+posliY+"\" ");  //vypiš data do terminálu
 }

Arduino:

//knihovny
#include <SPI.h>     
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h> 
//knihovny pro DS18b20
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Připojení čidla na pin 8
#define ONE_WIRE_BUS_PIN 8
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN);//nastavení komunikace po I2S sběrnici
DallasTemperature sensors(&oneWire);//předání dat z I2S teploměru
// Adresa HW na I2S
DeviceAddress tepl1 = { 0x28, 0xFF, 0xC7, 0x49, 0x71, 0x15, 0x01, 0x41 };//akvário 
DeviceAddress tepl2 = { 0x28, 0xE1, 0xC7, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x0D }; //venkovní teplota

//mac, ip a port
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEG, 0xFE, 0xBD };
IPAddress ip(192, 168, 1, 177);

unsigned int localPort = 8888;   // naslouchej na tomto portu

EthernetUDP Udp;

void setup() {
 // start udp a ethernet:
 Ethernet.begin(mac,ip);
 Udp.begin(localPort);
 Serial.begin(9600);
  //Inicializuj čidla
 sensors.begin();
 // Nastav 10 bitů (9-12 bitů)
 sensors.setResolution(tepl1, 10);
 sensors.setResolution(tepl2, 10);
}

void loop() {
 sensors.requestTemperatures(); //Pošli příkaz čtení teploty

 //vypiš teploty na serial
 Serial.print("Teplota Akvária:  ");
 printTemperature(tepl1);
 Serial.println();

 Serial.print("Teplota vzduchu:  ");
 printTemperature(tepl2);
 Serial.println();

 // pokud jsou přečtena data přečti paket
 char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]="";
 int packetSize = Udp.parsePacket();
 if(packetSize)
 {
  Serial.print("Velikost prijmutych paketu");
  Serial.println(packetSize);
  Serial.print("z ");
  IPAddress remote = Udp.remoteIP();
  for (int i =0; i < 4; i++)
  {
   Serial.print(remote[i], DEC);
   if (i < 3)
   {
    Serial.print(".");
   }
  }

  Serial.print(", port ");
  Serial.println(Udp.remotePort());
   // přečti přijmaný znak
  Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
  Serial.println("Prijmuty paket:");
  Serial.println(packetBuffer);
  //pošli pakety zpět
  Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
  // Udp.write(sensors.getTempC(tepl1));
Udp.write("&");
   Udp.write(sensors.getTempC(tepl2));
  Udp.endPacket(); 
 }
 delay(10);
}
//deklarace uživatelských funkčí čidla
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{

float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);

  if (tempC == -127.00) //// Pokud bude teplota -127 vypiš chybu čidla
  {
  Serial.print("Err");
  } 
  else
  {
  Serial.print(tempC);// vypiš teplotu v C
  }
}
Sign In or Register to comment.